Muzej Radboa

- Muzej Radboa -

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama “Narodne novine” (br. 25/13. i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom i drugim propisom.

Informacija
u smislu navedenog Zakona o pravu na pristup informacijama (članak 5. stavak 1. točka 3.)  predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija,
u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla

Zakonom se propisuju načela  prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Muzej Radboa za muzejsku djelatnost upoznaje javnost o organizaciji i programu svoga rada te načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti pružanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja. Pored navedenog korisnici ostvaruju pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na: www.radboa.com. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži informacije. Muzej omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem informacije u elektroničnom obliku,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Pravo na  pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Muzeja Radboa za muzejsku djelatnost na sljedeće načine:

– usmenim putem

– pisanim putem na adresu:

MUZEJ RADBOA za muzejsku djelatnost

Radoboj, Radoboj 34

49232 Radoboj

– elektroničkom poštom na adresu:

info@radboa.com

– telefonom na broj:

+385 49 350 118

Službenik za informiranje:

Ivana Hazulin

Muzej Radboa za muzejsku djelatnost

Radoboj, Radoboj 34,

49232 Radoboj

tel.:+ 385 49 350 118

e-mail službenika za informiranje: info@radboa.com

O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se zapisnik, a ako je podnesen putem telefona sastavit će se službena zabilješka. Usmeno podneseni zahtjevi, kao i zahtjevi podneseni telefonom moraju sadržavati podatke navedene za pisani zahtjev. Muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Naknada se uplaćuje na račun Muzeja Radboa za muzejsku djelatnost na Žiro-račun (PBZ): IBAN HR63 2340 0091 1108 72292.

Katalog informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Službenik za informiranje

Uputa o pravu na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zaštita osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Informacije o korištenju osobnih podataka

Odluka o imenovanju Povjerenika-službenika za zaštitu privatnosti

Suglasnost za korištenje osobnih podataka radi evidencije vezane za pravo na pristup informacijama

Suglasnost za korištenje osobnih podataka radi evidencije vezane za pravo na pristup informacijama

Obrazac za podnošenje pritužbe

Obrazac za dopunu iili promjenu osobnih podataka_GDPR

Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe ispisa računa

Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe evidencije o polaznicima programa

Suglasnost za korištenje osobnih podataka vezanih za korištenje fondova i zbirki Muzeja

Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe sastavljanja ugovora

Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe provođenja natječaja

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice