Muzej Radboa

- Muzej Radboa -

Uvid u muzejsku građu

Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju utvrđeni su odredbama Zakona o muzejima , Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, članka 29. Statuta Muzeja Radboa za muzejsku djelatnost i internim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Radboa za muzejsku djelatnost.

Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi njezine znanstvene i stručne obrade, izlaganja, objavljivanja, u publicističke svrhe, te za potrebe nastave i u druge opravdane svrhe. Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pregled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju Muzeja obuhvaća: pregled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja.

Za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu.

Pravilnik o uvidu u muzejsku građu Muzeja Radboa

Cjenik uvida u muzejsku građu

Zahtjev za davanje na uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije

Cjenik

Cjenik